Z historie našeho Sboru dobrovolných hasičů
tak jak ji psal čas - 20. století


27. května 1901 v pondělí svatodušní je v Doudlebách pod záštitou slavného obecního zastupitelstva pořádána slavnost 20. let župy východních Čech ,,Orlice".


30. května 1904 krátce po půlnoci vznikl oheň domku čp. 132 Na spálenisku v Doudlebách. Při tomto požáru zahynul 16ti letý syn František, obuvnický učeň a jeho 61letý otec dělník František Štandera byl tak popálený, že zemřel, než ho dovezli do rychnovské okresní nemocnice.

4. června 1906 se odbývala slavnost 25. letého trvání sboru. na tuto oslavu bylo objednáno 200 ks pamětních mincí od firmy Smekal z Prahy, dále trikolory, plakáty apod.

 


Roku 1914 vypukla 1. světová válka, která značně omezila činnost sboru. Roku 1915 čítal sbor jen 16 členů a od roku 1916 až do roku 1918 měl sbor pouhých 9 členů. 28. října 1918 byl konec války, konec Rakouska-Uherska. Zrodila se Československá republika. Ve válce padli tito členové sboru: Boháč Michal, Jan Kvapil, Josef Sládek, Josef Balous a Antonín Novák.

22. června 1921 je slaveno 40. leté výročí založení hasičského sboru. Dále zprávy, kterou vypracoval Miroslav Pazourek, učitel, člen hasičského výboru. Za 40 let se sbor zúčastnil u 96 požárů, z nichž 20 v zárodku utlumil. V sousedních obcích se zúčastnil v Potštejně 4, Záměli 1, Lupenici 1, mlýn Podhorná 1, Lhota dvůr 1, Vamberk 17, Sopotnice 1, Peklo nad Zdobnicí 1 a v Kostelci nad Orlicí 17 požárů. Kromě toho planých poplachů na venek 36.

 

 

 


1. července 1921 nabývá účinností rozluka osad Vyhnánova a Příkaz od Doudleb.

18. února 1926 je zakoupena místním sborem hasičů motorová stříkačka od firmy R.A. Smékal na Smíchově za obnos 25.000 ,-Kč. Na tuto stříkačku přispěli občané Doudleb i obec Doudlebská. 
7. července 1935 byla v hotelu p. Liboslava Vorla v Doudlebách oslava 55. letého trvání sboru dobrovolných hasičů. Při tomto výročí byli poděleni bratři medailemi za 20. letou, 30. letou a 50 letou činnost.

 

 

 

 

 

 

Po vypuknutí 2. světové války v roce 1939 byl ustanoven protektorát a hasičstvo bylo reorganizováno podle německého vzoru. Je nařízeno odstranit ze znaku a odevšad vše, co připomíná ČSR, nepoužívat poplachové sirénu a je dán zákaz náboru členstva k hasičským sborům. 16. července 1939 je ustanovena okresní hasičská jednota. Z našeho sboru je za revizora účtů zvolen František Vaněk a bratr V. Škop je zvolen za náhradníka. Z této doby je zaznamenán požár ve stájích velkostatku z 8. října 1941, ke kterému se dostavilo 7. hasičských sborů. 23. února 1945 zemřel v koncentračním táboře Klein-Fossenburg p. Zdeněk Zdobnický. 15. března 1945 byl na Pankráci pro účast na odboji zastřelen Jiří Vorel. Oba byli členy hasičského sboru.

V roce 1945 je obec Doudlebská požádána o postavení nové hasičské zbrojnice, jelikož dosavadní již nevyhovuje.

20. července 1947 sbor pořádá okresní sjezd hasičů v Doudlebách n. O. Členové dostávají medaile a čestná uznání. V letech 1951-1953 dochází ke změnám názvu nejdříve na místní jednotu Československého hasičstva a později na Československý svaz požární ochrany. Místo hasič byl zaveden nový název ,,Požárník". Tato změna pro mysl hasiče tak nezvyklá, byla prakticky zákonem vynucena. Hluboké společenské proměny zákonitě ovlivnily náplň i poslání požární ochrany. Hasičstvo se dosud považovalo za nepolitickou organizaci, zatímco požárníci se stali aktivní součástí Národní fronty. V roce 1956 se místo oslovování sestro a bratře začíná užívat soudružko a soudruhu. Náš sbor byl přidělen do 3. okrsku Potštejnského, ve kterém byly dále sbory Sopotnice a Záměle. Okrskovým velitelem byl ustanoven Karel Šklíba z Doudleb n. O. (náčelník OIPO v Rychnově nad Kněžnou) 

V roce 1960 došlo k reorganizování územního uspořádání okresu a tím i k organizačním změnám v ČSPO. V tomto roce jsme zařazení do okrsku č. 3 spolu se Svídnicí, Vrbicí, Krchleby a Chleny. V roce 1963 za účasti zástupců rady MNV byl požární sbor na své členské schůzi konsolidován k dosažení původní úrovně. Stavba nové zbrojnice je plánována ve výhledu pro první sedmiletku. 

V květnu 1964 je doudlebský sbor zařazen do okrsku č. 2, kde jsou tyto sbory: Kostelec nad Orlicí-město, Kostelec nad Orlicí-Skála, ČZG Kostelec nad Orlicí, VO Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota a Tutleky.

V roce 1976 přešel náš sbor do okrsku č. 4 vambereckého, ve kterém jsou tyto sbory: Vamberk, Peklo nad Zdobnicí, Lupenice, Merklovice, Doudleby nad Orlicí, Záměl, Potštejn, Rybná nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí a ŽAZ Vamberk. V roce 1977 je sbor zařazen do C2 - organizace je zahrnuta v případě nutnosti jako výjezdová. O rok později je zakoupeno starší vozidlo značky Robur, které bylo předáno pro potřeby organizace. 

17. května 1980 zahajujeme oslavu 100 let založení zdejšího sboru okrskovou soutěží 4. okrsku v prostoru za parkovištěm pod tratí. Sbor se umístil na 4. místě z 10ti družstev. Odpoledne pořádáme v hotelu U nádraží slavnostní schůzi. Na této schůzi byly předány čestná uznání a odměny. Našemu sboru byl předán odznak ,,Za příkladnou práci" a také zánovní agregát PPS 12.

 

 


V roce 1981 jsme měli v plánu připravit 10 členů ke zkouškám na odznak VP III. st. 16 října byly zkoušky prováděny praktickou zkouškou v naší zbrojnici. Po té následovaly zkoušky teoretické pomocí testů. Všichni zúčastnění tento odznak splnili. 

29. května 1982 byla u příležitosti Doudlebské stávky pořádána okrsková soutěž v Doudlebách nad Orlicí. Náš sbor byl při požárním útoku diskvalifikován - chyběla jedna hadice v pož. útoku. Družstvo již na štafetu nenastoupilo. 

V roce 1984 uděluje Krajský výbor SPO v Hradci Králové našemu sboru medaili ,,Za zásluhy". 4. října 1985 splnilo pět členů odznak VP III. st.


3. září 1985 byli zástupci sboru na zasedání rady MNV, kde seznámili radu se současným kritickým stavem místního požárního sboru, který odmítá plnit své povinnosti za tohoto stavu, kdy je nepojízdné vozidlo, kterému bylo odebráno osvědčení na technické prohlídce, mimo provoz stříkačka a v dezolátním stavu i stříkačka PS 8. Finanční prostředky na úhradu potřeb nejsou, hrozí rozpad sboru. Výroční členskou schůzi jsme pořádali 26. října 1985. Tato schůze však byla hodnocena jako členská s tím, že nebyly provedeny volby nového výboru. Starý výbor vzhledem k tomu, že nebyly řešeny problémy organizace jako požární automobil, stříkačka a požární zbrojnice toto neprovedl. Této schůze se zúčastnil i náměstek ministerstva vnitra Vrchní požární rada ČR plk. ing. Miroslav Štěpán. Opakovaná výroční členská schůze se konala 15. listopadu 1985. Byl sestaven výbor na rok 1986-1987. Po řadě jednání našel MNV řešení. Bezplatným převodem bylo získáno od MNV Trnov auto ,,Tatra 805" a hledal se vhodný objekt pro zbrojnici. 

21. srpna 1986 jsme obdrželi od Okresní správy Sboru požární ochrany v Rychnově nad Kněžnou požární vůz ,,Avia DVS 12". Stávající auto Tatra 805 bylo předáno do ZO SPO Vrbice. Současně s tímto vozidlem byla odvezena stříkačka PS 8. 

30. srpna 1986 bylo zahájeno přebudování bývalého bufetu v ulici Dukelské, který nebyl delší dobu používán , na klubovnu hasičského sboru za účasti tajemníka MNV Oty Kopsy. V tomto roce má organizace 29 členů z toho 6 žen. Organizace obdržela od KV SPO v Hradci Králové ,,Čestné uznání KV SPO". 

V sobotu 2. června 1990 bylo svoláno mimořádné plenární zasedání ÚVSPO ČR rozšířené o delegáty okresů, které se sešlo v kulturním domě v Jesenici okres Praha-západ. Byl schválen nový název organizace na ,, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka". Základní organizace SPO se mění názvem na ,,Sbor dobrovolných hasičů". Vracíme se k oslovování ,, sestro a bratře". 

1990 - náš sbor byl v okrese vyhodnocen na 32 místě 

V roce 1995 opravujeme starou hasičskou zbrojnici na křižovatce. Je provedena oprava střechy (oplechování, svody, překrytí střechy šindelem). Je otlučena omítka. Je pobit podhled pod střechou latěmi a palubkami.

7. července 1997 začínají na Moravě a ve východních Čechách veliké záplavy, které nemají pamětníka - veliká 100 letá voda. Členové našeho sboru 8.,9. a 10. července čerpají vodu ze sklepů a vodu ze zatopených studní v obci. 

23. května 1998 po delší době naše soutěžní družstvo u příležitosti 110 let založení sboru dobrovolných hasičů v Pekle nad Zdobnicí obsazuje skvělé 3,. místo. 

27. listopadu 1998 pořádáme Výroční valnou hromadu již v upraveném bufetu na klubovnu. Našimi členy bylo odpracováno zdarma 1955 hodin a nečleny 245 hodin. Celkem tedy 2200 hodin. 

Po 11 letech 8. května 1999 pořádáme zde v Doudlebách nad Orlicí okrskovou soutěž u Malého splávku jak o zkoušku na soutěž při příležitosti 120. výročí založení zdejšího sboru. Z 12 ti družstev se sbor umísťuje na 8 místě. 

29. června 1999 jsme zahájili výstavbu hasičské zbrojnice na dvoře za klubovnou. Výstavba pokračovala, díky příznivému počasí, přes celou zimu a byla ukončena kolaudací 17. srpna 2000. Naši členové odpracovali na této výstavbě zdarma 2170 hodin.