JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Doudleby nad Orlicí (dále jen JSDH) vznikla v říjnu roku 2002 na základě rozhodnutí zastupitelstva obce a podpisu Zřizovací listiny JSDH obce Doudleby nad Orlicí.

Základní úkoly JSDH dle Zřizovací listiny:
-  provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků;
-  provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech;
-  spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.
Činnost vykonává JSDH v souladu s obecně závaznými předpisy.
Činnost vykonávaná JSDH je hrazena z prostředků obce.

K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDH může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně ministerstvem vnitra.

Své základní úkoly plní JSDH především na území obce. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru.

Činnost v JSDH se vykonává na základě dohody o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH, který musí být starší než 18 let, a obecním úřadem.

Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDH a škod vzniklých činností JSDH řeší obecně závazné právní předpisy.

V současné době má JSDH 20 členů. Z toho, dle platných právních předpisů, 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstev a 4 strojníci. Ostatní členové JSDH splňují základní požadavky pro vykonávání funkce hasič, včetně nositelů dýchací techniky a obsluhy motorové pily.

K dispozici máme požární techniku CAS 32 Tatra 815 (Cisternová automobilová stříkačka) a DA 8 Avia A 30 (Dopravní automobil).

A další pomocnou techniku a věcné prostředky jako jsou například přenosné motorové stříkačky, ponorná čerpadla, těsnící vaky do potrubí, vzduchové kompresory, elektrocentrály, motorová pila, mokrosuchý vysavač, vysokotlaký čistič, izolované dýchací přístroje, vybavení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou a samozřejmě další nezbytnou výbavu k plnění daných úkolů.

Od února 2012 je naše jednotka dle Nařízení Královehradeckého kraje č. 1/2012 zařazena do kategorie JPO III/1. (Jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden (JPO III/1) nebo dva (JPO III/2) výjezdy družstva minimálně o zmenšeném početním stavu (tj. 1+3) a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut – a to s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele.)

                                     Zásahová jednotka                   Technika                   Zásahy

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JPO – Jednotka požární ochrany